mullsjö logotyp

Detaljplan för Nykyrka-Ruder 1:7 m.fl, Mullsjö

I området Ruders Hagar etapp 4, Nykyrka-Ruder 1:7 m.fl. planerar kommunen för fler småhustomter. Ett förslag till ny detaljplan för Nykyrka-Ruder 1:7 m.fl. har nu förberetts för granskning.

 

Förslaget syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder av varierad bebyggelsetyp och innebär cirka 120 nya hushåll. Förslaget har varit utsänt för samråd och granskning, senast under våren 2014.

Inkomna synpunkter går att läsa i en särskild samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande. Då man har valt att hörsamma inkomna synpunkter samt inväntat utlåtande från omfattande arkeologiska utredningar kommer planförslaget att ställas ut för ny granskning.

Planområdet omfattar ett område om cirka 135 000 m2 i Ruders hagar 1.6 km sydost om Mullsjö centrum. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner samt Vision Ruder, fördjupad översiktsplan för Torestorp/Ruder – FÖP 2008 och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900.

Granskningstiden är 20 mars – 20 april 2017.

Under granskningstiden finns samtliga planhandlingar tillgängliga i kommunhuset på kommunens Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö under Infocenters öppettider.

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka dessa skriftligen senast den  20 april, till: Mullsjö kommun, Byggnadsnämnden, Box 800, 565 18 Mullsjö eller med e-post kommun@mullsjo.se.

 

Frågor besvaras av Madeleine Turén, planarkitekt telefon 0392-141 43.

2015-11-02 Innehåll: Anna Säfström   Publiceringsansvarig: Anna Säfström