mullsjö logotyp

Ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl. Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Granskning, ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl. Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Ett förslag till ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl. Sandhems samhälle har förberetts för granskning. Fram till den 27 december ges nu möjlighet att lämna synpunkter.

Översiktsbild Sandhem

 

 

 

 

 

 

 

Planändringen syftar till att möjliggöra uppförandet av bostadshus med en justering av planbestämmelserna. Planändringen berör ej industrifastigheten Kylle 3:1 som benämns i gällande detaljplan. Planområdet omfattar ett kvarter vid Kyllevägen, söder om Ceders väg i Sandhem. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900.

Utställningstiden är 27 november – 27 december 2017.

Under utställningstiden finns planhandlingar tillgängliga i kommunhuset på kommunens Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö under Infocenters öppettider.

Att lämna synpunkter

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka dessa skriftligen senast den 27 december, till: Mullsjö kommun, Byggnadsnämnden, Box 800, 565 18 Mullsjö eller med e-post planobygg@mullsjo.se.

 

Frågor besvaras av Madeleine Turén, planarkitekt telefon 0392-141 43.

2017-09-01 Innehåll: Madeleine Turén   Publiceringsansvarig: Madeleine Turén