mullsjö logotyp

Detaljplaner

Detaljplanen ger en samlad bild av hur marken inom planområdet användas. Byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen och framtagandet av planer. Kommunfullmäktige antar detaljplaner. Ärenden av enklare karaktär kan beslutas av byggnadsnämnden.

Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Syftet med detaljplanen kan vara att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra bebyggelsens innehåll, säkra bevarande eller införa viss bygglovbefrielse mm. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område.

 Den formella planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.


Senast uppdaterad: 2019-03-27 Ansvarig: Lina Helgegren