mullsjö logotyp

Detaljplaner och översiktsplan

Planering syftar till att användningen av mark och vatten utnyttjas på ett hållbart sätt.

I översiktsplanen, som omfattar hela Mullsjö kommun, anges de stora dragen för kommunens utveckling.
I detaljplaner är juridiskt bindande och regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj.

Kommunen har till uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen samt att värna den fysiska miljöns olika värden. Planering av nya områden eller förändringar i befintliga områden kräver att kommunen väger samman olika intressen och bevandevärden.


Senast uppdaterad: 2019-03-27 Ansvarig: Lina Helgegren