mullsjö logotyp

Detaljplaner och översiktsplan

Syftet med den fysiska planeringen är att avgöra hur mark och vatten skall användas. I Sverige gäller det kommunala planmonopolet vilket innebär att kommunen bestämmer hur mark och vatten skall användas och bebyggas.

I översiktsplanen, som omfattar hela Mullsjö kommun, anges de stora dragen för kommunens utveckling.

I detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.

Oavsett om det gäller planering av nya områden eller förändringar i befintliga områden har kommunen till uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen samt att värna den fysiska miljöns olika värden.

Byggnadsnämnden är ansvarig för framtagande av detaljplaner. För översiktsplanen avsvarar en politisk beredning som är tillsatt av kommunfullmäktige.

2015-09-28 Innehåll: Madeleine Turén   Publiceringsansvarig: Madeleine Turén