mullsjö logotyp

Fastighetsfrågor

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan byggnader, skog, vatten med mera tillhöra. 

All mark är indelad i fastigheter som avgränsas med fastighetsgränser och har en egen beteckning. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning. 

Lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig med:

  • att bilda nya fastigheter genom exempelvis avstyckning. Befintliga fastigheter kan ändras genom att mark överförs mellan fastigheterna vid fastighetsreglering. Vi kan hjälpa dig om det finns oklarheter när det gäller fastighetsgränser. Även åtgärder beträffande rättigheter, servitut och ledningsrätt kan också genomföras. Allt detta sker vid en lantmäteriförrättning.
  • Vid anläggningsförrättning kan gemensamhetsanläggningar bildas för att bygga och sköta gemensam väg, vatten och avlopp, parkering, grönytor m.m. Uppgifter om nya och ändrade fastigheter förs in i fastighetsregistret och på kartor till registret.

Senast uppdaterad: 2014-05-15 Ansvarig: Lina Helegren