mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Nedgrävning av död häst

Nya regler för nedgrävning av häst

Från och med första februari behöver den som vill gräva ned en död häst inte längre tillstånd från länsstyrelsen. Men en kontakt med miljöförvaltningen behövs även fortsättningsvis.

Kommunen är som tidigare kontrollmyndighet över nedgrävning av animaliska biprodukter. Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid fylla i ansökan och kontakta miljöförvaltningen, som ger anvisningar för nedgrävning och godkänner lämplig plats.

Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. För bedömningen tas en timavgift ut enligt miljönämndens taxa.

Vid nedgrävning av häst ska följande punkter beaktas:

  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.

  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.

  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.

  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson