mullsjö logotyp

Nedgrävning av död häst

Regler för nedgrävning av häst

Kommunen är kontrollmyndighet över nedgrävning av animaliska biprodukter. Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid fylla i ansökan och kontakta miljöförvaltningen, som ger anvisningar för nedgrävning och godkänner lämplig plats.

Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. För bedömningen tas en timavgift ut enligt miljönämndens taxa.

Vid nedgrävning av häst ska följande punkter beaktas:

  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.

  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.

  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.

  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-05-03 Ansvarig: Agneta Martinsson