mullsjö logotyp

Kaminer och eldstäder

När en eldstad installeras eller ändras väsentligt ska en anmälan lämnas in. Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna (ved, pellets, olja etc.) eller liknande. Syftet är att undvika felaktig installation som kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning. 

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt. 

Exempel på åtgärder som normalt är anmälningspliktiga:

  • Nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal
  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad

  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t ex från olja till pellets 

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

  • Byte av eldstadsplan
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

 Att göra en anmälan

Anmälan ska skickas till Plan- och byggavdelningen och ett startbesked ska ges innan arbetet får påbörjas. Innan du påbörjar installationen bör du kontakta en skorstensfejarmästare för rådgivning. När installationen är klar ska skorstensfejaren eller annan likvärdig sakkunnig utföra en installationsbesiktning. 

Kostnaden för att anmäla installation av eldstad är för närvarande 890 kronor. 

Om du inte anmäler installationen till kommunen kommer du att debiteras med en extra avgift i efterhand, så kallad byggsanktionsavgift.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren