mullsjö logotyp

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. 

Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket ställer nya och högre krav på kompetensen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga i samband med byggande och rivning. Kontrollansvariga måste vara certifierade.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den kontrollansvarige ska:

  • biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt NPBL 10 kap 6 § och
  • i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall

  • se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs

  • vid avvikelser från föreskrifter och de villkor som avses i kontrollplanen informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden

  • närvara vid

                      - tekniska samråd

                      - besiktningar och andra kontroller samt

                      - byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

  • dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärdering inför slutbesked
  • avge ett yttrande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  • om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden

På Boverkets webbplats hittar du mer information och certifierade kontrollansvariga, se länk i rutan länktips.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren