mullsjö logotyp

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

Du kan även få göra fasadändringar utan lov. Men det finns en del bestämmelser och rutiner att tänka på och ta hänsyn till.

Här nedan har vi samlat länkar som berör sidans innehåll. Klicka på länkarna för att veta mer om bestämmelser kring objektens särskilda bestämmelser vid byggnation. Du kan även läsa mer om objektens särskilda bestämmelser på Boverkets webbplats, se länkar i rutan länktips.

Strandskydd

Uteplats

Skärmtak

Friggebod

Inom område med detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

 

 

 

Strandskydd

Strandskyddsdispens krävs även om bygglov inte behövs.

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod

Till sidans topp

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 m².

Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Boden ska anpassas till omgivningen.


I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att få uppföra en friggebod i en värdefull miljö. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.


Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder till exempel att du får uppföra en friggebod på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Detta medgivande bör vara skriftligt för att undkomma framtida problem.

Nekar grannarna en placering av mur, plank, skärmtak eller friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter så får byggnadsnämnden avgöra uppförandet genom en bygglovsansökan.

Inom område med detaljplan

Till sidans topp

Inom ett område med detaljplan får du utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus. Men åtgärderna får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.

Kontakta byggnadsnämnden förrådgivning om du är osäker.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Till sidans topp

Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Men om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller bara skiljs åt av väg, gata eller parkmark. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på vilken typ av område du bor i och vad som gäller där.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren