mullsjö logotyp

Att ansöka om lov

Innan du söker lov är det mycket att tänka på men det bästa tipset är att vara ute i god tid, särskilt om du planerar att bygga under våren och sommaren.

Nedan ser du en länksamling på sidans innehåll. Klicka på länkarna för att få veta mer om varje del i ansökningsprocessen.

Särskilda bestämmelser

Kontrollansvarig

Rätt handlingar och ritningar

Under handläggningstiden

 

Särskilda bestämmelser

Ta reda på vilka bestämmelser som råder för ditt område. Omfattas det av en detaljplan? I så fall kan det finnas bestämmelser som bland annat reglerar hur mycket av din tomt som får bebyggas, byggnadernas höjd och taklutning. Kontakta byggnadsnämnden för att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

Plan- och byggavdelningen rekommenderar att du som söker lov i ett tidigt skede involverar grannar och andra som kan tänkas bli berörda av åtgärden för att stämma av eventuella synpunkter.

Marklov och schaktmassor

Inom detaljplanelagt område måste du ansöka om marklov om du väsentligen ska ändra höjdläget på din tomt genom schaktning eller uppfyllnad.
Hantering av överskottsmassor eller avfall vid schaktning eller uppfyllnad berörs ofta av miljöbalkens regler och bestämmelser. Läs mer på vår sida om hantering av schaktmassor.

Kontrollansvarig

Hitta kontrollansvarig för ditt projekt, den kontrollansvarige hjälper dig med att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska sedan se till att kontrollplan och gällande bestämmelser följs genom projektets gång, närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige dokumenterar sina besök på arbetsplatsen och lämnar sitt utlåtande till dig som byggherre och byggnadsnämnden inför slutbesked. Hitta certifierad kontrollansvarig med hjälp av boverkets sökfunktion, se länk i rutan länktips.

En kontrollansvarig behövs vid många bygg-, rivnings- och markarbeten. Men vid små ändringar av till exempel en- och tvåbostadshus behövs det inte om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan kräver aldrig en kontrollansvarig.

Rätt handlingar och ritningar

Ta fram de handlingar som behövs i samband med ansökan. För att vi ska få en rättvis bild av ditt projekt krävs det att de ritningar som bifogas ansökan håller en god kvalitet. Ritningarna ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt på ett vitt olinjerat papper.

Pil upp

Vilka handlingar som ska bifogas en ansökan beror på åtgärden, vid nybyggnation av ett enbostadshus behöver normalt följande handlingar lämnas in vid ansökan:

  • Ansökningsblankett - Ifylld och underskriven
  • Anmälan om kontrollansvarig - Hitta kontrollansvarig se länktips!
  • Situationsplan - Vanligtvis skala 1:400, 1:500
  • Nybyggnadskarta
  • Planritningar - Vanligtvis skala 1:100
  • Fasadritningar - Vanligtvis skala 1:100
  • Sektionsritning
  • Marksektionsritningar (Vid behov)
  • Markplaneringsritning

I dokumentrutan hittar du exempelritningar.

Vid åtgärder som ändringar och tillbyggnader är det även viktigt att redovisa på ritningarna vad som är befintligt och vilka delar som tillkommer vid byggnationen.

Pil upp

 

Se till att ansökan innehåller de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Den ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan.

Ansökan skickas till nedanstående adress alternativt inlämnas till kommunens infocenter.

Byggnadsnämnden

Mullsjö Kommun

Box 800

565 18 Mullsjö 

 

Under handläggningstiden

När vi har mottagit din ansökan skickas en mottagningsbekräftelse till dig, i uppenbara fall kan samma utskick även innehålla en begäran om komplettering. Då ber vi dig att förtydliga eller komplettera din ansökan med angivna handlingar.

Från det att du lämnat in din ansökan har byggnadsnämnden tio veckor på sig för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att ärendet avses vara komplett. Behövs mer utredning har byggnadsnämnden möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckors handläggningstid.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren