mullsjö logotyp

Att göra en anmälan

Även om en åtgärd inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Då får åtgärden inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter:

  • uppgifter om fastighetsbeteckning,
  • byggherrens namn och adress,
  • tidpunkt då arbetena är avsedda att påbörjas,
  • den kontrollansvariges person- eller organisationsnummer om en kontrollansvarig behövs.

Se till att till den ifyllda blanketten bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Den ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Om du utför en åtgärd där det kan uppkomma farligt avfall ska du ange det i din anmälan.

När behövs anmälan?

  • vid ändringar i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • vid installation eller väsentligt ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp (när det gäller vatten och avlopp gäller kravet såväl byggnad som tomt)
  • vid ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • vid vissa rivningsåtgärder

Observera att om en åtgärd är lovpliktig räcker det med att lämna in en ansökan om lov och någon särskild anmälan behöver då inte göras.

Vart skickar jag min anmälan?

Byggnadsnämnden

Mullsjö Kommun

Box 800

565 18 Mullsjö

När en anmälan har gjorts tar byggnadsnämnden ställning till behovet av tekniskt samråd.  För åtgärder som är anmälningspliktiga krävs ett startbesked från byggnadsnämnden innan man kan påbörja arbetet.  

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren