mullsjö logotyp

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen som börjar med din idé om vad du vill bygga kan brytas ned till olika delmoment, här under beskrivs delmomenten från idé till färdig åtgärd.

Här nedan har vi en länksamling på sidans innehåll i bygglovprocessen. Klicka på länkarna för att få veta mer om varje delmoment.

Idé

Att ta fram handlingar

Ansökan

Beslut om bygglov

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Idé

Redan under idéstadiet är en kontakt med byggnadsnämnden viktig för att klargöra vilka planbestämmelser eller andra bestämmelser som gäller för det område du vill bygga i. I regel behövs det bygglov för att bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad eller anläggning, är du osäker så kontakta alltid byggnadsnämnden. Det är alltid bra att föra en dialog med sina grannar i ett tidigt skede, oavsett om planerad åtgärd är bygglovspliktig eller ej.

 

Pil upp

Att ta fram handlingar

Kraven på vilka handlingar som bör bifogas din ansökan om bygglov varierar och beror helt enkelt på vilken typ av åtgärd som ansökan avser men gemensamt för bygglovshandlingarna  är att de ska hålla en god standard och följa ett fackmannamässigt utförande. För att byggnadsnämnden ska få en rättvis bild av ditt projekt och att du får med det du vill förmedla är en god standard på handlingarna en förutsättning.

Ansökan

När din ansökan har inkommit till byggnadsnämnden skickas en mottagningsbekräftelse till dig. Om ansökan behöver förtydligas skickas samtidigt en begäran om komplettering där det framgår vad som saknas för att ärendet ska kunna handläggas vidare. Handläggning av ett bygglovsärende ska max ta 10 veckor från det att ansökan är komplett.

 

Pil upp

Beslut om bygglov

En gång i månaden sammanträder byggnadsnämnden och fattar då beslut kring aktuella ärenden. Ärenden som är av enklare natur kan tas på delegation av kommunens tjänstemän.

Även om ett bygglov är beviljat medför det inte rätten att börja bygga, för att påbörja krävs det alltid ett startbesked. Ett beviljat bygglov ska sedan kungöras till byggherre och berörda sakägare. När kungörelsetiden har löpt ut vinner bygglovet laga kraft. Projektet måste sedan påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från beslutsdatum.

Om du vill överklaga ett beslut ska det göras skriftligt inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Överklagandet sker till länsstyrelsen men skickas till kommunen.

Tekniskt samråd

Efter beslut om bygglov kallas du som byggherre till tekniskt samråd där bland annat projektets planering, organisation och kontrollplan gås igenom. Det är inte alla ärenden som behöver ett tekniskt samråd, vilken typ av åtgärd och omfattning styr om det behövs eller inte.

Startbesked

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att åtgärden får påbörjas. Startbesked krävs även för att påbörja ärenden gällande marklov, rivningslov eller anmälan.

 

Pil upp

Arbetsplatsbesök

Om startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte anses obehövligt ska byggnadsnämnden göra minst ett sådant under arbetets gång. Vid stora och komplicerade projekt eller vid överenskommelse mellan byggnadsnämnd och byggherre ska arbetsplatsbesök alltid göras.

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Slutsamråd hålls normalt på byggarbetsplatsen.

Slutbesked

Innan byggnaden får tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas. Kraven som ställts på projektet anses då uppfyllda och åtgärderna kopplade till ansökan avslutade.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren