mullsjö logotyp

Bygga nytt, ändra och riva

Det är hos byggnadsnämnden som man ansöker om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser.

Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas. För att underlätta handläggningen och för att ansökan ska få en säker prövning är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

Ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov förhandsbesked handläggs och beslutas av byggnadsnämnden. Kontakten mellan den sökande och kommunen sker via Byggnadsnämndens tjänstemän.

Nybyggnadskarta

För beställning av nybyggnadskartor och annat kartmaterial ta kontakt med plan- och byggenheten, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Fastighetsfrågor

Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten i Jönköpings kommun ansvarar för fastighetsfrågor i Mullsjö kommun.

Information om nya bygglovsbefriade åtgärder

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärderna följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med kommunen om du planerar att bygga nytt för att klargöra vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden.

Under rubriken dokument till höger hittar du Boverkets broschyr Får jag bygga? Broschyren är uppdaterad efter de senaste ändringarna i byggreglerna.


Senast uppdaterad: 2019-03-27 Ansvarig: Lina Helgegren