mullsjö logotyp

Luftkvalitet

Under år 2014 genomförde miljönämnden mätningar av luftkvaliteten i Habo och Mullsjö kommuner.

Kommunerna i Sverige är skyldiga att undersöka att halterna av föroreningar i luften underskrider miljökvalitetsnormerna. Kontrollerna sker på olika sätt beroende av hur höga halter av luftföroreningar som funnits i luften vid tidigare kontroller. Om luftkvaliteten inte är acceptabel inom ett område måste åtgärder utföras som ändrar på detta.

I rapporterna kan du läsa mer om luftkvaliteten i Habo och Mullsjö kommuner.

Mätstationer

Under år 2014 genomförde miljönämnden mätningar av luftkvaliteten i Habo och Mullsjö kommuner. Habos mätstation var uppsatt vid konditori Briljanten i centrum och Mullsjös vid hörnet av Fritidsgården och Pressbyrån. De parametrar som mättes var partiklar(PM10 och PM2,5), flyktiga organiska kolväten (VOC) svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2). Resultatet av mätningarna finns under länkar.

Om luft

Luft är en nästan osynlig allmän egendom och därför lite svårare att ta hand om. Ingen känner sig särskilt ansvarig för att se till att luften är tillräckligt bra för hälsan och för miljön. Partiklar i luften kan ge luftrörsproblem och uppkommer bland annat vid ofullständig förbränning. Bensen är cancerframkallande och nybildas vid förbränning och finns i bensin.

Miljökvalitetsnorm

För att förbättra luftkvaliteten, har regeringen med hjälp av Naturvårdsverket tagit fram underlag för hur höga halter av föroreningar i luften som kan accepteras, miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnorm betyder riktlinjer för högsta halt av ett visst ämne i utomhusluft, till exempel partiklar eller bensen. En norm kan fastställas både om det behövs för att i förebyggande syfte eller varaktigt, skydda människors hälsa eller miljön.

Du kan läsa mer om miljökvalitetsnormerna på Naturvårdsverkets webbplats (se länk).

2016-05-11 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik