mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Luftkvalitet

 

Kommunerna i Sverige är skyldiga att undersöka att halterna av föroreningar i luften inte blir så höga att de går över miljökvalitetsnormerna. Luften i Mullsjö har inte föroreningar som går över miljökvalitetsnormerna.

Beräkningar och mätningar av luftkvalitet

För det mesta beräknas halterna av luftföroreningarna fram. Men det finns också ett flertal mätningar.

I rapporterna kan du läsa mer om luftkvaliteten i vår kommun. Se rapporterna i länklistan.

Miljökvalitetsnormerna

För att förbättra luftkvaliteten så har regeringen med hjälp av Naturvårdsverket tagit fram underlag för hur höga halter av föroreningar som kan accepteras i luften, miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnorm betyder riktlinjer för högsta halt av ett visst ämne i utomhusluft, till exempel partiklar eller bensen. En norm kan fastställas både om det behövs för att i förebyggande syfte eller varaktigt, skydda människors hälsa eller miljön.

Kontroller

Kontrollerna sker på olika sätt beroende av hur höga halter av luftföroreningar som funnits i luften vid tidigare kontroller. Om luftkvaliteten inte är acceptabel inom ett område måste åtgärder utföras som ändrar på detta.

Du kan läsa mer om miljökvalitetsnormerna för luft på Naturvårdsverkets webbplats.


Senast uppdaterad: 2018-03-15 Ansvarig: Agneta Martinsson