mullsjö logotyp

Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Det kan härröra från trafik, olika verksamheter, industrier, hantverkare, restauranger, fläktar, hissar, grannar med mera. 

Människor är olika känsliga för buller, men barn är särskilt känsliga. Buller kan ge upphov till sömnstörningar som kan påverka människans fysiologiska funktioner, till exempel medföra en ökad risk för högt blodtryck.  

Buller mäts i decibel (dB). Ett normalsamtal ligger på cirka 60 dB och smärtgränsen ligger på cirka 130 dB. Decibel A, dB(A) är decibel avvägt till de ljud det mänskliga örat kan uppfatta.  

Inomhus  

Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus är:  

  • 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
  • 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
    Med ekvivalent ljudnivå menas medelljudnivån under en viss tid. De flesta riktvärden anges i ekvivalent ljudnivå som för till exempel trafikbuller och industribuller.

Utomhus vid bostad  

Buller från verksamheter och industrier samt annat verksamhetsbuller från fläktar, kylanläggningar, värmepumpar mm. bedöms bland annat enligt allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken. Information om högsta ljudnivå från verksamheter finns i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Se länk med riktvärden - Buller utomhus vid bostad

Utomhus från vägtrafik och spårbunden trafik  

Vid bedömning av trafikbuller tillämpas riksdagens riktvärden för trafikbuller, proposition 1996/97:53, se nedan. Vid tillämpning av värdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåerna, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Se länkar med riktvärden till höger. 

Störningar och åtgärder  

Det är alltid den som orsakar bullret som är ansvarig för att undersöka och minska störningarna. Om du känner dig störd av buller ska du först och främst vända dig till den som stör dig. Känner du att du inte får någon gehör på ditt klagomål kan du vända dig till miljöförvaltningen.


Senast uppdaterad: 2019-05-03 Ansvarig: Agneta Martinsson