mullsjö logotyp

Eldning utomhus

Elda inte i Mullsjö och Sandhems tätorter mellan 15 april - 30 september 

Enligt lokala hälsoföreskrifter för miljö och hälsa för Mullsjö kommun är eldning av löv och annat trädgårdsavfall inte tillåtet under tiden 15 april till och med 30 september inom detaljplanelagt område i Mullsjö och Sandhems tätorter.

Även om man bor utanför detaljplanerat område kan det vara eldningsförbud på grund av brandrisk. Ur brandskyddssynpunkt kan eldning i mindre omfattning ske utanför dessa tätorter under förutsättning att eldning sker under betryggande säkerhet.

Aktuell brandriskprognos kan fås på telefon 036-16 85 22.

Anmäl större eldning

Eldning i större omfattning skall alltid anmälas till Räddningstjänsten 0392-140 60 under kontorstid och i god tid före planerad eldning. Sådan anmälan fritar inte den som eldar från ansvar.  
Vid mycket stor brandrisk eller då eldningsförbud är utfärdat får eldning ej ske.

Vad innebär eldningsförbud?

Förbud i skog och mark
Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Grillning i trädgården och liknande
På tomt i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus är det tillåtet att grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).


Senast uppdaterad: 2018-05-22 Ansvarig: Samuel Nyström