mullsjö logotyp

Sotningstaxa 2019

För utförande av rengöring (sotning) enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Ny taxa här nedan för rengöring gäller från och med 1 januari 2019. 

Angivna avgifter i kronor exklusive moms och inklusive moms.

För att underlätta för dig i sökningen av sotningstaxan är rubrikerna nedan länkade. Taxan finns även som Pdf-format i dokumentrutan.

1. Regelbunden rengöring (sotning) av objekt i småhus och lägenheter.
1.1 Grundavgift
1.2 Objektsavgift
1.3 Lägenheter i flerbostadshus
1.4 Avvikelser

2. Övriga objekt
2.1 Inställelseavgift
2.2 Objektsavgift

3. Timersättning

4. Övriga bestämmelser
4.1 Extra inställelse
4.2 Arbete utom ordinarie arbetstid
4.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
4.4 Beställt arbete
4.5 Indexreglering av taxan


1. Regelbunden rengöring (sotning) av objekt i småhus och lägenheter

1.1 Grundavgift

  Exkl. moms Inkl moms
För inställelse för rengöring (sotning) utgår avgift med: 119 kr 148 kr


Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inte överstiger 200 meter, så anses rengöringsobjekt i dessa tillhöra småhuset.

1.2 Objektsavgift

För rengöring (sotning) av objekt med tillhörande rök- och förbindelsekanal eller bikanal i småhus utgår avgift enligt nedan. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid rengöringsarbetet. Detta gäller ej för restprodukter (aska), som uppstår vid förbränning av bränslet i eldstaden.

  Exkl. moms Inkl moms
1.2.1 Första objektet i varje byggnad                               166 kr 208 kr
1.2.2 Varje tillkommande objekt utöver första objektet  89 kr 111 kr

 

1.3 Lägenheter i flerbostadshus
I de fall rengöring (sotning) budas och debiteras mot varje enskild bostadslägenhet gäller avgift enligt 1.1 och 1.2. Utförs rengöring (sotning) i flera lägenheter samtidigt, samordnat av en beställare, gäller avgift enligt 2.1 och 2.2

1.4 Avvikelser
Om det vid utförandet av rengöring (sotning) enligt ovan föreligger omständigheter eller sådana avvikelser som medför att tidsåtgången för rengöringsarbetet avsevärt förlängs, uttas ersättningen för rengöring i stället i form av grundavgift enlig 1.1 samt timersättning enligt 3.1. Vid dessa tillfällen ska rengöringsföretaget skriftligen informera fastighetsägaren om detta, samt vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att underlätta arbete. 

Pil upp

2. Övriga objekt

För rengöring (sotning) i byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, utgår ersättning enligt 2.1 och 2.2.

2.1 Inställelseavgift
För inställelse för rengöring enligt 2.0 uttas en avgift om per man och tillfälle om:

  Exkl. moms Inkl moms
  178 kr 223 kr

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att rengöringsobjektet kräver detta. 

2.2 Objektsavgift
För rengöring (sotning) enligt 2.0 uttas ersättning per man och timma med pris, som anges i 3.1.Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris.

3. Timersättning

3.1 Timersättning

  Exkl. moms Inkl moms
Timersättning utgår med: 356 kr 445 kr

För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Pil upp

4. Övriga bestämmelser

4.1 Extra inställelse
I de fall aviserad rengöringsförrättning inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning med grundavgift. För den rengöringsförrättningen som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan. I de fall ombokning sker och till tid då arbete pågår i området, utgår ersättning enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området utgår ersättning som anges i 2.1 och 2.2.Ersättning enligt 2.2 gäller för tid på plats.

4.2 Arbete utom ordinarie arbetstid
För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, klockan 7-16, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 3.1 samt tillägg motsvarande den ökade lönekostnaden i kronor.

4.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning exempelvis tvätt-aggregat samt kemikalier och annat förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse.
Stoftsug anses vara konventionell utrustning.

4.4 Beställt arbete
För undersökningsarbete, urbränning eller annat av kund beställt arbete inom ramen för den föreskrivna rengöringen uttas ersättning per man och timma med pris som anges enligt 2

4.5 Indexreglering av taxan
Ersättning för rengöring enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat Sotningsindex. Justering genomförs per den 1/1 respektive år enligt föregående års indextal.

 


Senast uppdaterad: 2018-12-18 Ansvarig: Samuel Nyström