mullsjö logotyp

Sotningstaxa 2019

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kapitlet 4 paragrafen i Lag (SFS2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Ny taxa här nedan för rengöring gäller från och med 1 juni 2019. 

Angivna avgifter i kronor exklusive moms och inklusive moms.

För att underlätta för dig i sökningen av sotningstaxan är rubrikerna nedan länkade. Taxan finns även som Pdf-format i dokumentrutan.

1. Regelbunden rengöring (sotning) av objekt i småhus och lägenheter.
1.1 Grundavgift
1.2 Rengöringsavgift
1.3 Lägenheter i flerbostadshus
1.4 Avvikelser

2. Övriga objekt

3. Timersättning

4. Övriga bestämmelser
4.1 Extra inställelse
4.2 Arbete utom ordinarie arbetstid
4.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
4.4 Beställt arbete
4.5 Indexreglering av taxan


1. Regelbunden rengöring (sotning) av objekt i småhus och lägenheter

1.1 Grundavgift

  Exkl. moms Inkl moms
För inställelse för rengöring (sotning) utgår avgift med: 170 kr 212 kr

Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inteöverstiger 200 meter, så anses rengöringsobjekt i dessa tillhöra småhuset.

1.2 Rengöringsavgift

För rengöring (sotning) av objekt med tillhörande rökkanal/kanaler i småhus utgår avgift enligt nedan.

I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid rengöringen.

Detta gäller ej för restprodukter (aska), som uppstår vid förbränning av bränsle i eldstaden.

  Exkl. moms Inkl moms
1.2.1 Första objektet i varje byggnad                               170 kr 212 kr
1.2.2 För varje ytterligare objekt   85 kr 106 kr

 

1.3 Lägenheter i flerbostadshus
I de fall rengöring (sotning) budas och debiteras mot varje enskild bostadslägenhetgäller grundavgift enligt 1.1 och 1.2. Utförs rengöring (sotning) i flera lägenhetersamtidigt, samordnat av en beställare, gäller grundavgift 1.1 och timersättning 3.1

1.4 Avvikelser
Om det vid utförandet av rengöring (sotning) enligt ovan föreligger omständigheter eller sådana avvikelser som medför att tidsåtgången för rengöringsarbetet avsevärt förlängs, uttas ersättningen för rengöring i stället i form av grundavgift enlig 1.1 samt timersättning enligt 3.1. Vid dessa tillfällen ska rengöringsföretaget skriftligen informera fastighetsägaren om detta, samt vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att underlätta arbete.

Pil upp

2. Övriga objekt

För rengöring (sotning) i byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannanseffekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, utgår ersättning enligt nedan:

2.1 Timersättning utgår med belopp enligt punkt 3.1.

2.2 För inställelse för rengöring (sotning) enligt punkt 2 uttas en avgift per man.

  Exkl. moms Inkl moms
  182 kr 228 kr

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att rengöringsobjektet kräver detta. 

3. Timersättning

3.1 Timersättning

  Exkl. moms Inkl moms
Timersättning utgår med: 456 kr 570 kr

För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som helkvartstimme. För arbete utanför ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme somhel halvtimme. Taxor för 1 beräknas på 93% av timersättningen 3.

Pil upp

4. Övriga bestämmelser

4.1 Extra inställelse
I de fall aviserad rengöring inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning med grundavgift 1. För den rengöring som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan.

I de fall ombokning sker till tid då arbete pågår i området, utgår ersättning enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området utgår ersättning enligt 2.1 och 2.2.

4.2 Arbete utom ordinarie arbetstid
För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår pris som anges i 3.1 samt tillägg för den ökade lönekostnaden motsvarande högst centralt kollektivavtal. För rengöring utanför ordinarie arbetstid för objekt under 1.2 och 1.3 utgår ersättning med grundavgift och 150% av objektspris.

4.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
I angivna priser ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användning av speciell teknisk utrustning exempelvis tvätt-aggregat samt kemikalier och annat förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse.

Stoftsug anses vara konventionell utrustning.

4.4 Beställt arbete
För annat av kund beställt arbete inom ramen för den föreskrivna rengöringen, enlig Lag om skydd mot olyckor, uttas ersättning per man och timma med pris som anges enligt punkt 2.

4.5 Indexreglering av taxan
Ersättning för rengöring enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex. Justering genomförs per den 1 januari respektive år enligt föregående års indextal.

 


Senast uppdaterad: 2019-06-12 Ansvarig: Samuel Nyström