mullsjö logotyp

Brandskydd, sotning

Brandskydd, sotning och eldstäder

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Förutsättningar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Enligt "Lag (2003/778) om skydd mot olyckor" (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Från och med 1 juni 2019 har Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB uppdraget att utföra rengöring och brandskyddskontroller

Med stöd av lagen har kommunen till uppgift att se till att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar genomförs. Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs idag för kommunens räkning av Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB.

Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan. 
Du kan läsa mer om sotning i dokumentet "Information om sotning" i dokumentrutan. Avgifter för sotning hittar du i menyn.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett och har skrivit avtal med. Det sker enligt en tidsintervall (frist) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat. Läs mer om frister i menyn.

Läs mer om brandskyddskontroll och avgifter i menyn.

Eldstad- nyinstallation

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. För mer information och ansökningsblankett, se sidan eldstad i menyn.

Pil upp

Sota själv

Rengöring (sotning) utförs normalt av den av kommunen upphandlade sotaren. Alternativt kan en ägare ansöka om att få medgivande att själv få ansvara för sotningen antingen genom att själv utföra sotning eller att anlita någon annan som utför sotningen. För att sota själv finns det kriterier som du måste uppfylla. Läs mer om hur du går till väga, se sidan sota själv i menyn.

Frister

Tidsintervaller, frister för rengöring och brandskyddskontroll i Mullsjö kommun. I lagen om skydd mot olyckor (LSO) Lag (2003/778) och därtill hörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Tidsintervallen för hur ofta kontroll skall ske fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Senast uppdaterad: 2019-06-11 Ansvarig: Samuel Nyström