mullsjö logotyp

Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av sin bostad enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av sin bostad enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver vidtas av väsentligt andra orsaker än funktionsnedsättningen, exempelvis byggnadstekniska brister eller normalt bostadsunderhåll. Innan bidrag för bostadsanpassning söks ska eventuella andra hjälpmedel ha prövats.

Vem kan få bidrag?

Ansökan

Om beslut, betalning, överklagan och återställning

Utförande

Hur ansöker jag?

Vem kan få bidrag? 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som permanent bor i sin bostad. Vare sig du äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt har du rätt att ansöka om bidrag.

För att få beviljat bidrag måste det alltid finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och sökta åtgärder. Behovet av åtgärden eller anpassningen ska vara bestående eller långvarigt, således lämnas inte bidrag för tillfälliga funktionsnedsättningar som exempelvis benbrott.

Uppåt i texten

Ansökan

Du ansöker om bidraget hos Mullsjö kommun via blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, se rutan dokument och blanketter.

Tillsammans med ansökan ska du skicka in ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som beskriver nödvändigheten av sökta åtgärder.  Kommunens arbetsterapi når du via Infocenter, 0392-140 00.

Du bör få ett skriftligt intyg från fastighetsägaren om du innehar din bostad med hyres- eller bostadsrätt. Av intyget bör framgå att åtgärder får vidtas och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning eller i annat fall. Saknas medgivande från fastighetsägaren kan du själv bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick.

Ansökan ska skrivas under av den som söker bidrag eller av legal företrädare. Om din ansökan är ofullständig skickas den tillbaka för komplettering.

Önskvärt om offerter, ritningar m.m. bifogas ansökan, detta är ofta inget krav men underlättar och påskyndar handläggningen.

Uppåt i texten

Om prövning, beslut, överklagan och återställning

När kommunen har mottagit din ansökan prövas vilka anpassningar du har rätt till bidrag för och vilken bidragssumma som är skälig.

Beslut om bidrag tas i tekniska nämnden (TN).

Du får hem ett brev som underrättar dig om beslutet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Skrivelse med överklagande ska skickas till Mullsjö kommun och ska ha kommit inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet.

Utförande

Du beställer och betalar själv anpassningarna hos en entreprenör du själv väljer. Du får sedan bidraget utbetalat när anpassningen är utförd och du har godkänt arbetet.

Om du inte har möjlighet att själv eller genom anhöriga hantera beställning och/eller betalning kan du kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidraget.

Uppåt i texten

Hur ansöker jag?

Ansökningsblankett finns att få på

-          Infocenter, Järnvägsgatan 27

-          du hittar den även som e-blankett i rutan dokument och blanketter

-          genom handläggaren på telefon  0392-140 68.

Ansökan lämnas på Infocenter eller skickas till:

Mullsjö kommun
Bostadsanpassning
Box 800
565 18 Mullsjö

Vid frågor kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidraget på telefon 0392-140 68.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Esbjörn Petersson