mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Temperatur

Om vi är utsatta för drag eller felaktig temperatur inomhus känner vi oss illa till mods. För hög temperatur kan leda till trötthet, nedsatt koncentration och illamående. För låg temperatur leder till sänkt arbetsprestation, ökad olycksfallsrisk, led- och muskelvärk samt nedsatt muskelfunktion. Nedanstående riktvärden anger ett lämpligt klimat respektive inte godtagbart klimat.

Rekommenderat temperaturintervall är mellan +20º-23ºC. Godtagbar medelhastighet för genomströmning av luft är den inte ska vara över 0,15 meter per sekund.

Ej godtagbart, risk för ohälsa:

  • Luftens temperatur under 18º C (för känsliga grupper 20º)
  • Luftens temperatur över 24 º C, (sommartid över 26º C)
  • Operativ temperatur under 18 º C eller varaktigt över 24º(sommartid över 26º C)
  • Operativ temperatur kortvarigt över 26º C (sommartid över 28º C)
  • Skillnad i temperatur mer än 3º C vid mätning 0,1 m respektive  1,1 m över golvet
  • Strålningstemperaturskillnad fönster - motsatt vägg ej över 10º C, tak - golv ej över 5º C
  • Varmare yta (till exempel takvärme) mer än 5º C över rumstemperaturen

Med operativ temperatur menas den samlade inverkan av luftens temperatur och de omgivande ytornas (golv, väggar, fönster) temperaturer.

Om man som hyresgäst upplever obehag på grund av felaktig temperatur eller drag ska man alltid ta kontakt med fastighetsägaren. Får man inte gehör för sina klagomål kan man kontakta miljöförvaltningen för att få råd och hjälp.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson