mullsjö logotyp

Boendemiljö

Vi tillbringar 90% eller mer av vår tid inomhus i vår bostad eller andra lokaler. Inomhusmiljön kan, om man inte åtgärdar problemen, förorsaka hälsoproblem i form av till exempel olika allergiska besvär och astma. Det förekommer fukt och mögelskador, bristande ventilation och luftföroreningar, så kallade kemiska emissioner i bostäder och andra lokaler.

Ansvar som fastighetsägare

Upplever du besvär och misstänker att det är byggnaden du bor i som är orsaken till besvären ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Är det du själv som är fastighetsägare har du självklart ett eget ansvar att åtgärda problemen. Kommer besvären från till exempel en industri, granne, väg eller liknande i närheten av bostaden ska du i första hand kontakta den fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren för den aktuella verksamheten och ställa klagomålet dit.

Får du som boende inte gehör för dina klagomål vare sig det gäller din hyresbostad eller kringliggande verksamheter kan du vända dig till miljöförvaltningen. Miljöinspektören utför då en första utredning och bedömer olägenhetens omfattning. För att miljöförvaltningen ska kunna handlägga ärendet måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Det är hyresvärdens eller verksamhetsutövarens ansvar att visa för miljöförvaltningen att dina besvär inte orsakas av problem i fastigheten.

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

För att trivas ska bostaden:

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
  • medge tillräckligt dagsljus,
  • hållas tillfredsställande uppvärmt,
  • ge möjlighet att underhålla en god personlig hygien, samt
  • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Senast uppdaterad: 2019-05-03 Ansvarig: Agneta Martinsson