mullsjö logotyp

Dispenser

Enligt renhållningsordningen kan en fastighetsägare beviljas dispens från sophämtning eller förlängt sophämtningsintervall.

En förutsättning för att få detta är att fastighetsägaren kan ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön samt att förhållandena på ett markant sätt avviker från vad som är allmänt förekommande. Ansökan för dispens från sophämtning lämnas till Miljönämnden. För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift på 921 kr enligt 2016 års taxa fastställd av kommunfullmäktige. Förlängt sophämtningsintervall ansöks hos MEMAB, Mullsjö Energi & Miljö AB. 

Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i sophämtningen ansöker du om det direkt till MEMAB, Mullsjö Energi & Miljö AB.

 

Även den som fått totaldispens från sophämtning är skyldig att se till att återvinningsbart avfall lämnas till återvinning och att farligt avfall tas om hand. Skyldigheten att betala renhållningsavgift kvarstår.

2016-11-02 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik