mullsjö logotyp

Dispenser

Enligt renhållningsordningen kan en fastighetsägare beviljas dispens, befrielse från skyldighet, från sophämtning eller förlängt sophämtningsintervall.

En förutsättning för att få detta är att fastighetsägaren kan ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön samt att förhållandena på ett markant sätt avviker från vad som är allmänt förekommande.

Ansökan om dispens

Ansökan för dispens från sophämtning lämnas till Miljönämnden. För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift fastställd av kommunfullmäktige. För att förlänga sophämtningsintervall, ansöker du om det hos June Avfall & Miljö AB. Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i sophämtningen ansöker du om det hos June Avfall & Miljö AB.

Även den som fått totaldispens från sophämtning är skyldig att se till att återvinningsbart avfall lämnas till återvinning och att farligt avfall tas om hand. Skyldigheten att betala renhållningsavgift kvarstår.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Agneta Martinsson