mullsjö logotyp

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är bland de farligaste miljögifter vi känner till. PCB finns i fler än 200 varianter. 

Det gemensamma är den kemiska grundstrukturen som är väldigt stabil och bryts ned väldigt långsamt när det kommer ut i miljön.

Användningen av PCB förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan lagras i feta vävnader och halterna ökar ju längre upp i näringskedjan det kommer. PCB kan hos både djur och människor ge upphov till bland annat försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet.
 
PCB har främst används i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973. PCB har också används i isolerrutor, kondensatorer samt i vissa plastbaserade golv, så kallade acrydurgolv.
 
2007 trädde Förordningen om PCB (2007:19) i kraft. Den ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB i fastigheter som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 (en- och tvåfamiljs hus undantagna). Alla som äger en fastighet som omfattas av förordningen skulle inventera förekomsten av PCB innan 2008 och redovisa det till miljöförvaltningen.
 
För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB. Om PCB påträffas i halter över 500 milligram/kilo (500 ppm = 0,05 viktsprocent) ska en handlingsplan med tidplan för sanering tas fram. Om halterna av PCB ligger mellan 50-500 ppm kan sanering ske i samband med renovering eller rivning.
 
Sanering av PCB
För sanering av PCB har olika sluttider bestämts för olika byggnader:
 
För byggnader (inte industribyggnader) uppförda eller renoverade mellan 1956-1969 ska saneringen vara gjord senast den 30 juni 2014.
 
För industribyggnader uppförda eller renoverade 1956-1973, för övriga byggnader renoverade mellan 1970-1973 och för invändiga fog- och golvmassor ska saneringen vara gjord senast den 30 juni 2016.
 
Saneringen ska göras av behörig personal och anmälas till miljöförvaltningen. Se blankett till höger. Anmälan ska göras i god tid innan saneringen påbörjas. Miljöförvaltningen granskar anmälan och besvarar den. Eventuellt med beslut om försiktighetsmått. När saneringen är genomförd ska slutrapport skickas till miljöförvaltningen.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Agneta Martinsson