mullsjö logotyp

Särskola

Skolgång i grund- och gymnasiesärskolan är en rättighet och ett erbjudande för barn, ungdomar och vuxna som inte klarar av undervisningen i skolan för att de har en utvecklingsstörning. Det gäller också för dem som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Vid misstanke om att ett barn inte har den förmåga och kunskapsutveckling som krävs för att barnet ska ha möjlighet att uppfylla kunskapskraven för grund- eller gymnasieskolan ska alltid pedagogisk utredning göras av skolan. Beslut om detta görs av rektor. Om utredningen tyder på att barnets inlärningssvårigheter kan bero på en utvecklingsstörning behöver en djupare utredning göras för att säkerställa detta. En sådan utredning består av fyra delar där specialpedagog, psykolog, skolläkare och kurator, medverkar vid kartläggningen. Vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande till att sådan utredning får göras.

Om utredningen visar på en rättighet att få undervisas utifrån grund- eller gymnasiesärskolans läroplan kan vårdnadshavare, i sin hemkommun, ansöka om skolgång i grund- eller gymnasiesärskolan för sitt barn. Ansvarig tjänsteman i kommunen, tar med utredningen som grund, det slutliga beslutet om ett mottagande eller inte.

Det är vårdnadshavarna som därefter väljer om barnet ska gå på en grundsärskola eller vara integrerad i grundskoleklass. Skolgång i grundsärskola erbjuds i Jönköping och integrerad är man i sin klass på grundskolan i Mullsjö. Gymnasiesärskolan går man i Jönköping.

Skolgång i grundsärskolan innebär att man undervisas och bedöms utifrån särskolans läroplan och kunskapsmål. Betygsskalan ser likadan ut som för grundskolan.

En integrerad elev kan även läsa en del ämnen utifrån grundskolans läroplan, beroende på sina förmågor. Eleven får då grundskolebetyg i de ämnena och grundsärskolebetyg i de ämnen man läser efter grundsärskolans läroplan.

En elev som skrivits in i grundsärskolan kan skrivas ur grundsärskolan på vårdnadshavares begäran, om det till exempel visar sig att eleven trots allt visar på förmågor att klara grundskolans kunskapsmål. Uppföljning ska ske kontinuerligt och utvärdering presenteras efter varje termin.


Senast uppdaterad: 2019-05-02 Ansvarig: Helén Claesson