mullsjö logotyp

Särskilda behov

Skollagen ger varje elev rätt att utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål.

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (Skollagen 3 kap. 3 §)

Åtgärdsprogram

När en elev behöver särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram. När ett åtgärdsprogram upprättas används elevens synpunkter, föräldrarnas erfarenheter samt pedagogernas och specialpedagogens kompetens som beslutsunderlag. Det är sedan rektor som fattar beslut om åtgärdsprogrammet. Varje åtgärdsprogram är unikt eftersom det utgår från en viss elevs skolsituation.

För mer information kontakta respektive rektor. Se kontaktrutan. 


Senast uppdaterad: 2018-09-26 Ansvarig: Helén Claesson, Kristina Wallengren