mullsjö logotyp

Elevhälsa

Lärande, hälsa och skolmiljö är nära kopplade till varandra.  

Elever som upplever sig ha god hälsa har också större möjligheter att lyckas i sitt skolarbete. En god generell miljö är den första byggstenen i arbetet för att ge särskilt stöd och för att åstadkomma delaktighet och gemenskap för alla elever.

Elevhälsans uppdrag

Den samlade elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsoteamet på Trollehöjdskolan består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska/skolläkare, kurator och studievägledare. Skolpsykolog konsulteras vid behov.

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:
• främja elevers lärande, utveckling och hälsa
• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• bidra till att skapa miljöer som främjar lärande utveckling och hälsa

Kontaktuppgifter till de som ingår i elevhälsoteamet hittar du i kontaktrutan,


Senast uppdaterad: 2019-04-10 Ansvarig: Lena Ottosson Burge