mullsjö logotyp

Bibliotek

Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.  

Ändamål med skolbibliotek  

Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet. Det finns därför bestämmelser i bibliotekslagen som omfattar skolbibliotek. Där framgår att bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare framgår att litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt ska främjas.   

Det man brukar avse är en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.  Skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.


Prioriterade grupper 

Av bibliotekslagen framgår att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras olika behov och förutsättningar. De ska även erbjudas tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av informationen. Vidare ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteken kan göra det bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken och andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt lättläst svenska.  

 
Vad som avses med tillgång till skolbibliotek   

Organisationen av skolbiblioteksverksamheten ska med andra ord vara flexibel. Den måste dock organiseras så att eleverna får tillgång till skolbibliotek på det sätt som avses i skollagen. Det ska vara möjligt för eleverna att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av undervisningen.  


Senast uppdaterad: 2018-09-20 Ansvarig: Lena Ottosson Burge