mullsjö logotyp

Avgifter och regler

Mullsjö kommun tillämpar maxtaxa (uppdateras enligt inkomstindex varje år), vilket innebär att det finns ett högsta belopp per barn. Avgiften per månad beräknas som en procentuell andel av hushållets avgiftsgrundande inkomst. 

Barn nr 1 2 3
Vistelsetid upp till 15 timmar/vecka 2% 1% 0,8%
Vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 3% 2% 1%

 

Månadsavgiften

 • Är inkomstrelaterad och bestäms utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.
 • Betalas 12 månader per år från och med placeringsdatum.
 • Debiteras innevarande månad.
 • Uttages även om barnet är frånvarande.Om ditt barn är sjukt mer än två veckor i rad, kan du ansöka om avdrag.

 

 Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsuttaget grundas på hushållets/familjens bruttoinkomster bestående av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet

Om du inte betalar månadsavgiften i tid kommer du att få påminnelse och så småningom krav. Vid utebliven betalning kan ditt barn bli avstängt från förskolan. Du får ingen ny plats förrän skulden är betalad.

Vi följer upp att du betalar rätt avgift. Inkomstuppgift ska lämnas innan platsen kan utnyttjas. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras en avgift baserad på maxtaxa som uppdateras enligt inkomstindex. Avvikelser regleras i efterhand.En gång per år kommer vi att be dig om en ny inkomstuppgift för att kunna se att du betalar rätt avgift. Vi har rätt att jämföra uppgiften vi får av dig med Försäkringskassans uppgifter. Om du betalat för låg avgift kan du behöva betala in mellanskillnaden i efterhand.

Om hushållets inkomst, sysselsättning eller familjesituation ändras påverkar detta avgiften. Du måste därför anmäla sådana förändringar till kommunens handläggare. 


Senast uppdaterad: 2019-01-17 Ansvarig: Anette Helgesson